คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ 10/2565 เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2565 มีมติอนุมัติ จัดตั้งคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อดำเนินการจัดการเรียนการสอน วิจัย เพื่อการผลิตแพทย์ และให้บริการทางการแพทย์ แก่ประชาชนในบริบทของ เวชศาสตร์การเกษตรและชีวนวัตกรรม (Agro-Medicine and Bio-Innovation) และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้มีประกาศจัดตั้งคณะแพทยศาสตร์
เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565