โครงสร้างคณะ

หน่วยงานภายใน

สํานักงานเลขานุการ

มีหน่วยงานภายใน ดังนี้

 • งานบริหารและธุรการ
 • งานทรัพยารบุคคล
 • งานคลังและพัสดุ
 • งานอาคาร สถานที่ และยานพาหนะ

ภาควิชา

มีหน่วยงานภายใน ดังนี้

 • ภาควิชาชั้นปรีคลินิก มีดังนี้
 • 1. ภาควิชากายวิภาคศาสตร์
 • 2. ภาควิชาจุลชีววิทยา
 • 3. ภาควิชาปรสิตวิทยา
 • 4. ภาควิชาพยาธิวิทยา
 • 5. ภาควิชาพยาธิคลินิก
 • 6. ภาควิชาสรีรวิทยา
 • 7. ภาควิชาชีวเคมีและพันธุวิศวกรรม
 • 8. ภาควิชาเภสัชวิทยา
 • ภาควิชาชั้นคลินิก มีดังนี้
 • 1. ภาควิชาเวชศาสตร์การเกษตรและชีวนวัตกรรม
 • 2. ภาควิชาการแพทย์แผนไทย
 • 3. ภาควิชากุมารเวชศาสตร์
 • 4. ภาควิชาจิตเวชศาสตร์
 • 5. ภาควิชาจักษุวิทยา
 • 6. ภาควิชานิติเวชศาสตร์
 • 7. ภาควิชารังสีวิทยา
 • 8. ภาควิชาวิสัญญีวิทยา
 • 9. ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว
 • 10. ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน
 • 11. ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู
 • 12. ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
 • 13. ภาควิชาศัลยศาสตร์
 • 14. ภาควิชาออร์โธปิดิกส์
 • 15. ภาควิชาสูตินรีเวชศาสตร์
 • 16. ภาควิชาโสต นาสิก ลาริงซ์
 • 17. ภาควิชาอายุรศาสตร์

หน่วยงานที่มีฐานะเทียบเท่าภาควิชา

มีหน่วยงานภายใน ดังนี้

 • ศูนย์วิจัยทางการแพทย์ มีดังนี้
 • 1. สํานักงานวิจัยทางการแพทย์
 • - คณะกรรมการพัฒนางานวิจัย
 • - คณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมงานวิจัย
 • 2. งานระบาดวิทยาและสถิติ
 • 3. งานจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
 • 4. งานห้องปฏิบัติการ
 • 5. ศูนย์วิจัยคลินิก
 • ศูนย์พัฒนาและประกันคุณภาพ มีดังนี้
 • 1. งานแพทยศาสตร์ศึกษา
 • 2. งานประกันคุณภาพ
 • 3. งานประเมินผล
 • 4. งานวิทยบริการ
 • 5. งานเวชนิทัศน์
 • ศูนย์เทคโนโลยีและสารสนเทศ มีดังนี้
 • 1. งานโปรแกรมการบริหารจัดการ
 • 2. งานโปรแกรมการเรียนการสอน
 • 3. งานระบบสารสนเทศ
 • 4. โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • 5. สถานพยาบาล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (สถานบริการผู้ป่วยนอก)