All posts by kumed_p

ประกาศประกวดราคา MED 013/2567
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการพื้นฐานทางการแพทย์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศประกวดราคา MED 013/2567
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการพื้นฐานทางการแพทย์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์พร้อมติดตั้งเพื่อการเรียนการสอนแบบกลุ่มย่อยสำหรับห้องเรียนนิสิตแพทย์ (ห้องเรียนอัฉริยะแบบกลุ่ม) แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ประกวดราคา MED. 011/2567

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์พร้อมติดตั้งเพื่อการเรียนการสอนแบบกลุ่มย่อยสำหรับห้องเรียนนิสิตแพทย์ (ห้องเรียนอัฉริยะแบบกลุ่ม) แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ประกวดราคา MED. 011/2567

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์พร้อมติดตั้งเพื่อการเรียนการสอนสำหรับห้องเรียนนิสิตแพทย์ (ห้องเรียนอัฉริยะ) แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ประกวดราคา MED. 010/2567

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์พร้อมติดตั้งเพื่อการเรียนการสอนสำหรับห้องเรียนนิสิตแพทย์ (ห้องเรียนอัฉริยะ) แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ประกวดราคา MED. 010/2567

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เลขที่ MED.๐๐๑/๒๕๖๗ ลว. ๑๐ มิ.ย. ๒๕๖๗

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เลขที่ MED.๐๐๑/๒๕๖๗ ลว. ๑๐ มิ.ย. ๒๕๖๗

การทำสัญญาการเป็นนิสิตนักศึกษาแพทย์ฯ คณะแพทยศาสตร์ มก.

การทำสัญญาการเป็นนิสิตนักศึกษาแพทย์ฯ คณะแพทยศาสตร์ มก.

เอกสารดาวน์โหลด

  1. คำชี้แจงการทำสัญญาการเป็นนิสิตนักศึกษาแพทย์ฯ คณะแพทยศาสตร์ มก.
  2. แบบสัญญาการเป็นนิสิตนักศึกษาแพทย์ฯ มก.
  3. แบบสัญญาการเป็นนิสิตนักศึกษาแพทย์ฯ ตามโครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท (CPIRD)
  4. ตัวอย่างการกรอกเอกสารสัญญาฯ ตามข้อ 2
  5. ตัวอย่างการกรอกเอกสารสัญญาฯ ตามข้อ 3

ประกาศคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการพื้นฐานทาง การแพทย์ สำหรับนิสิตแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการพื้นฐานทาง
การแพทย์ สำหรับนิสิตแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน
1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศคณะแพทยศาสตร์ เรื่อง ขั้นตอนการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา ๒๕๖๗ ระบบ TCAS 67 รอบที่ ๔ Direct admission มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประกาศคณะแพทยศาสตร์ เรื่อง ขั้นตอนการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา ๒๕๖๗ ระบบ TCAS 67 รอบที่ ๔ Direct admission มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กำหนดเผยแพร่เพื่อรับฟัง ความคิดเห็นจากผู้ประกอบการ (ครั้งที่ 2) โครงการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ MED.๐๑/๒๕๖๗

กำหนดเผยแพร่เพื่อรับฟัง ความคิดเห็นจากผู้ประกอบการ (ครั้งที่ 2)
โครงการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เลขที่ MED.๐๑/๒๕๖๗ ระหว่าง
วันที่ ๓๑ พฤษภาคม – ๖ มิถุนายน ๒๕๖๗ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น ผู้ประกอบการสามารถแสดงความคิดเห็น ไปยังหน่วยงานของรัฐ ที่จัดซื้อจัดจ้างโดยตรง โดยเปิดเผยตัว

ได้ที่ หน่วยพัสดุ งานคลังและพัสดุ
สำนักงานเลขานุการคณะแพทยศาสตร์
ชั้น ๖ อาคารศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์ ๖๐ พรรษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประกาศประกวดราคา MED 006/2567 ประกวดราคาจัดซื้อหุ่นฝึกใส่สายอาหาร แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 5 หุ่น ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศประกวดราคา MED 006/2567 ประกวดราคาจัดซื้อหุ่นฝึกใส่สายอาหาร แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 5 หุ่น ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)