Category Archives: ประกาศ

ประกาศประกวดราคา MED 006/2567 ประกวดราคาจัดซื้อหุ่นฝึกใส่สายอาหาร แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 5 หุ่น ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศประกวดราคา MED 006/2567 ประกวดราคาจัดซื้อหุ่นฝึกใส่สายอาหาร แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 5 หุ่น ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา MED 013/2567
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการพื้นฐานทางการแพทย์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา MED 013/2567
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการพื้นฐานทางการแพทย์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์พร้อมติดตั้งเพื่อการเรียนปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์สำหรับนิสิตแพทย์ (ห้องปฏิบัติการอัจฉริยะ) แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ประกวดราคา MED008/2567

ประกาศคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์พร้อมติดตั้งเพื่อการเรียนปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์สำหรับนิสิตแพทย์ (ห้องปฏิบัติการอัจฉริยะ) แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ประกวดราคา MED008/2567

ประกาศคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่องประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์เพื่อการเรียนปฏิบัติการมหกายวิภาคศาสตร์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ประกวดราคา MED.012/2567

ประกาศคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่องประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์เพื่อการเรียนปฏิบัติการมหกายวิภาคศาสตร์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ประกวดราคา MED.012/2567

ประกาศประกวดราคา MED 007/2567 ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์เพื่อการฝึกปฏิบัติจริงสำหรับนิสิตแพทย์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศประกวดราคา MED 007/2567 ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์เพื่อการฝึกปฏิบัติจริงสำหรับนิสิตแพทย์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศประกวดราคา MED 005/2567 ประกวดราคาจัดซื้อหุ่นฝึกปฏิบัติการพยาบาลขั้นพื้นฐานเพศหญิง แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 5 หุ่น ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศประกวดราคา MED 005/2567 ประกวดราคาจัดซื้อหุ่นฝึกปฏิบัติการพยาบาลขั้นพื้นฐานเพศหญิง แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 5 หุ่น ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศประกวดราคา MED 004/2567 ประกวดราคาจัดซื้อหุ่นฝึกปฏิบัติการพยาบาลขั้นพื้นฐานเพศชาย แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 5 หุ่น ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศประกวดราคา MED 004/2567 ประกวดราคาจัดซื้อหุ่นฝึกปฏิบัติการพยาบาลขั้นพื้นฐานเพศชาย แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 5 หุ่น ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศประกวดราคา MED 003/2567 ประกวดราคาจัดซื้อหุ่นจำลองฝึกปัสสาวะเพศหญิง แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 5 หุ่น ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศประกวดราคา MED 003/2567 ประกวดราคาจัดซื้อหุ่นจำลองฝึกปัสสาวะเพศหญิง แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 5 หุ่น ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศประกวดราคา MED 002/2567 ประกวดราคาจัดซื้อหุ่นจำลองฝึกปัสสาวะเพศชาย แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 5 หุ่น ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศประกวดราคา MED 002/2567 ประกวดราคาจัดซื้อหุ่นจำลองฝึกปัสสาวะเพศชาย แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 5 หุ่น ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่องประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการพื้นฐานทางการแพทย์ สำหรับนิสิตแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ประกวดราคา MED.009/2567

ประกาศคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เรื่องประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการพื้นฐานทางการแพทย์ สำหรับนิสิตแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ประกวดราคา MED.009/2567