Category Archives: กิจกรรม

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการผลิตแพทย์ของกระทรวงสาธารณสุขกับมหาวิทยาลัยคู่ความร่วมมือ

วันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม 2567 นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ผศ.ดร.นุชนาถ มั่งคั่ง รองอธิการบดีฝ่ายการเงินและทรัพย์สิน รศ.พลเอก นพ.ชุมพล เปี่ยมสมบูรณ์ คณบดี คณะแพทยศาสตร์  คณบดีคณะแพทย์ศาสตร์ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการผลิตแพทย์ของกระทรวงสาธารณสุขกับมหาวิทยาลัยคู่ความร่วมมือ ระหว่างกระทรวงสาธารณสุข และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยมีผู้บริหารจากกระทรวงสาธารณสุข คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิก ร่วมในพิธีลงนามในครั้งนี้
     กิจกรรมภายใต้ความร่วมมือนี้ทำให้คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สามารถผลิตบัณฑิตแพทย์เพื่อสนับสนุนกระทรวงสาธารณสุขในพื้นที่เขตสุขภาพ ซึ่งทำให้ประชาชนไทยได้รับบริการด้านสุขภาพที่ดีอย่างทั่วถึงและเป็นการส่งเสริมสุขภาพของคนไทยในอนาคตอันเป็นเป้าหมายของทั้งสององค์กร

วันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม 2567 นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ผศ.ดร.นุชนาถ มั่งคั่ง รองอธิการบดีฝ่ายการเงินและทรัพย์สิน รศ.พลเอก นพ.ชุมพล เปี่ยมสมบูรณ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการผลิตแพทย์ของกระทรวงสาธารณสุขกับมหาวิทยาลัยคู่ความร่วมมือ ระหว่างกระทรวงสาธารณสุข และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยมีผู้บริหารจากกระทรวงสาธารณสุข คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิก ร่วมในพิธีลงนามในครั้งนี้

กิจกรรมภายใต้ความร่วมมือนี้ทำให้คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สามารถผลิตบัณฑิตแพทย์เพื่อสนับสนุนกระทรวงสาธารณสุขในพื้นที่เขตสุขภาพ ซึ่งทำให้ประชาชนไทยได้รับบริการด้านสุขภาพที่ดีอย่างทั่วถึงและเป็นการส่งเสริมสุขภาพของคนไทยในอนาคตอันเป็นเป้าหมายของทั้งสององค์กร

การนำเสนอวิสัยทัศน์ ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มก. 4 เมษายน 2567

วิดิทัศน์การนำเสนอวิสัยทัศน์และแนวทางการบริหารจัดการพร้อมกับบุคลากร และการตอบข้อซักถามจากบุคลากรในคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ การสรรหาคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มก. 4 เมษายน 2567 ระหว่างเวลา 9:30 น. -12:00 น. ณ ห้องประชุม ธีระ สูตะบุตร ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี

รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการสรรหาคณบดีคณะแพทยศาสตร์ จำนวน 2 ราย

1.รองศาสตราจารย์ พลเอก นายแพทย์ชุมพล เปี่ยมสมบูรณ์ จับฉลากได้เป็นผู้นำเสนอลำดับที่ 2

2.รองศาสตราจารย์ พันโท นายแพทย์บุระ สินธุภากร จับฉลากได้เป็นผู้นำเสนอลำดับที่ 1

รับสมัครผู้เข้ารับการสรรหาคณบดีคณะเเพทยศาสตร์

 คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะแพทยศาสตร์ ขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้ารับการสรรหาเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งตำแหน่งคณบดีคณะแพทยศาสตร์ ลงวันที่ 5 มีนาคม 2567

 ผู้สนใจขอรับแบบสมัคร ตั้งแต่บัดนี้จนถึง วันอังคารที่ 26 มีนาคม 2567 เวลา 09.00 - 15.30 น. 

โดยขอรับใบสมัครได้ที่ สำนักงานสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ชั้น 9 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หรือสามารถดาวน์โหลดใบสมัครที่
http://kucouncil.ku.ac.th/uploads/News/Forms/e226ee67-5347-46bb-a58b-b887766e317d.doc

 รายละเอียดเพิ่มเติม : https://kasets.art/OJCmSE

ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดี คณะแพทยศาสตร์ http://kucouncil.ku.ac.th/uploads/News/Files/f0235e50-3414-40df-838d-8a38a23baa59.pdf

 ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรศัพท์ : 02-942-8131 (งานสรรหา ติดตาม และประเมินผล) https://kucouncil.ku.ac.th/news/detail/89 @Office of Kasetsart University Council

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถาบันการแพทย์ชั้นนำด้านเวชศาสตร์การเกษตรและชีวนวัตกรรม สร้างสรรค์ศาสตร์การแพทย์แห่งแผ่นดินสู่สากล

#KUMED #agromedicine

วิดิทัศน์การนำเสนอวิสัยทัศน์และแนวทางการบริหารจัดการพร้อมกับบุคลากร และการตอบข้อซักถามจากบุคลากรในคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ การสรรหาคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มก. 4 เมษายน 2567 ระหว่างเวลา 9:30 น. –12:00 น. ณ ห้องประชุม ธีระ สูตะบุตร ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี

รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา (ปริญญาโท) นักวิชาการเงินและบัญชี ช่างเทคนิค

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตั้งแต่ 12 กุมภาพันธ์ 2567 ถึง 31 มีนาคม 2567 ดังนี้

1. พนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดสำนักงานเลขานุการ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์ จำนวน 2 อัตรา

1.1 นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ (ระดับปริญญาโท) จำนวน 2 อัตรา

ผู้สนใจสามารถสมัครผ่านระบบออนไลน์ (ตามเวลาราชการ 09.00 – 16.00) ผ่านลิงค์: https://medicine.ku.ac.th/recruit

2. พนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดงานบริหารและธุรการ สถานพยาบาล คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์ จำนวน 2 อัตรา

2.1.นักวิชาการเงินและบัญชี ระดับปริญญาตรี จำนวน 1 อัตรา

2.2.ช่างเทคนิค ปฏิบัติงาน จำนวน 1 อัตรา

ผู้สนใจสามารถสมัครผ่านระบบออนไลน์ (ตามเวลาราชการ 09.00 – 16.00) ผ่านลิงค์: https://www.inf.ku.ac.th/recruit

สอบถามรายละเอีดยดเพิ่มเติม สามารถติดต่อ นางสาววันวิสาข์ ลำลองรัตน์ 02-942-8200 ต่อ 646266 ในเวลาราชการ

ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในคณะต่างๆ ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รวมทั้งคณะแพทยศาสตร์ สำหรับผู้ที่ยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบ TCAS เมื่อวันที่ 6 – 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567

ประกาศ

ในวันจันทร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในคณะต่างๆ ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รวมทั้งคณะแพทยศาสตร์ สำหรับผู้ที่ยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบ TCAS เมื่อวันที่ 6 – 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567

ผู้สมัครสามารถตรวจสอบรายชื่อได้ที่ https://admission.ku.ac.th/

หรือดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ https://admission.ku.ac.th/media/announcements/2024/02/12/67-TCAS1-Clearinghouse_jvCFV8w.pdf

คณะแพทยศาสตร์ มก. ขอให้ผู้ที่ยืนยันสิทธิ์และมีชื่อแล้วติดตามกำหนดการต่างๆ สำหรับนิสิตใหม่ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้ตั้งแต่ วันศุกร์ที่ 1 มีนาคม 2567 เป็นต้นไปที่เว็บไซต์ https://admission.ku.ac.th/ หรือติดต่อที่โทร 021180100 ต่อ 8046-8051 ฝ่ายรับสมัครและพัฒนาการรับเข้าศึกษา สำนักบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รับสมัคร พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักวิชาการโสตทัศนศึกษา นักวิชาการคอมพิวเตอร์

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ
1. ตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษาปฏิบัติการ (ระดับปริญญาตรี) จำนวน 1 อัตรา สังกัดสำนักงานเลขานุการ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2. ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ (ระดับปริญญาตรี) จำนวน 1 อัตรา สังกัดสำนักงานเลขานุการ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สามารถศึกษารายละเอียดการรับสมัครได้ทางระบบรับสมัครงานออนไลน์ https://medicine.ku.ac.th/recruit

รับสมัคร อาจารย์แพทย์ (ปริญญาตรี) จำนวน 5 อัตรา

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดรับสมัคร อาจารย์แพทย์ (ปริญญาตรี) จำนวน 5 อัตรา สามารถศึกษารายละเอียดการรับสมัครได้ทางระบบรับสมัครงานออนไลน์ https://medicine.ku.ac.th/recruit

รับสมัคร อาจารย์แพทย์ (ปริญญาเอก หรือเทียบเท่า) ภาควิชารังสีวิทยา จำนวน 1 อัตรา

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดรับสมัคร อาจารย์แพทย์ (ปริญญาเอก หรือเทียบเท่า) ภาควิชารังสีวิทยา จำนวน 1 อัตรา สามารถศึกษารายละเอียดการรับสมัครได้ทางระบบรับสมัครงานออนไลน์ https://medicine.ku.ac.th/recruit

เอกสารแนะนำเรื่องการเดินทางเพื่อมาสอบสัมภาษณ์คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เอกสารแนะนำเรื่องการเดินทางเพื่อมาสอบสัมภาษณ์คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประกาศคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง คำชี้แจงและข้อปฏิบัติสำหรับผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ รอบที่ 1 (Portfolio) สำหรับโครงการช้างเผือก และโครงการเรียนล่วงหน้า ปีการศึกษา 2567

ประกาศคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง คำชี้แจงและข้อปฏิบัติสำหรับผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ รอบที่ 1 (Portfolio)
สำหรับโครงการช้างเผือก และโครงการเรียนล่วงหน้า ปีการศึกษา 2567