Category Archives: กิจกรรม

การเลือกตั้งกรรมการสภาพนักงาน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วันสถาปนาคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วันที่ 1 พย 2566 นับเป็นวันแห่งประวัติศาสตร์ของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เนื่องจากเป็นวันครบรอบของการสถาปนาคณะแพทยศาสตร์ มก ครบ 1 ปี และได้มีการจัดงานวันครบรอบวันสถาปนาขึ้น โดยได้รับเกียรติจาก ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รศ. ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ อดีตอธิการบดี คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย ผู้บริหาร อาจารย์และบุคลากรจากคณะและหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และภายนอกมหาวิทยาลัย เข้าร่วมแสดงความยินดีและร่วมรับฟังปาฐกถาพิเศษ เรื่อง เวชศาสตร์การเกษตรและชีวนวัตกรรม: ความก้าวหน้าและทิศทางสู่อนาคตของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ณ ห้องประชุม 601A ชั้น 6 อาคารศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์ 60 พรรษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ครบรอบ 1 ปี แห่งการสถาปนาคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ขอเชิญร่วมงาน ครบรอบ 1 ปี แห่งการสถาปนา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วันพุธที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุม 601A ชั้น 6 อาคารศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์ 60 พรรษา คณะวิทยาศาสตร์ มก.

10.50 – 11.00 น. พิธีเปิดงานโดย ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “เวชศาสตร์การเกษตรและชีวนวัตกรรม: ความก้าวหน้าและทิศทางสู่อนาคตของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์”

.

11.15 – 11.45 น. พิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติบุคลากรคณะแพทยศาสตร์

Ref. PRKU – งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

คณะแพทยศาสตร์ มก. เยี่ยมชมและดูงานด้านการเรียนการสอนและการบริหารจัดการของศูนย์ฝึกทักษะทางการแพทย์ธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ในวันพุธที่ 25 ตุลาคม 2566 พล.ต.หญิง ผศ. พญ.จันทราภา ศรีสวัสดิ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะบริหารคณะแพทย์ มก. อาจารย์และบุคลากรของคณะแพทยศาสตร์และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เข้าเยี่ยมชมและดูงานด้านการเรียนการสอนและการบริหารจัดการของศูนย์ฝึกทักษะทางการแพทย์ธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต โดยได้รับการต้อนรับจาก รศ.นพ. ดิลก ภิยโยทัย คณบดี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รศ.พญ. อัจฉรา ตั้งสถาพรพงษ์ รองคณบดีฝ่ายการคลังและบริหาร ผศ.ดร.นพ.สิระ นันทพิศาล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหารและวิเทศสัมพันธ์ ผศ.ดร.เดชา บูรณจิตร์ภิรมย์ หัวหน้าสาขากายวิภาคศาสตร์ และบุคลากรของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 ศูนย์ฝึกทักษะฯ แห่งนี้เป็นศูนย์การเรียนรู้ที่สำคัญและมีการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาสนับสนุนการฝึกทักษะทางการแพทย์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการเรียนรู้ของผู้เรียน โดยการเข้าศึกษาดูงานครั้งนี้ทางคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้รับทั้งความรู้และประสบการณ์อันมีค่าจากคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซึ่งทางคณะแพทย์ มก. จะนำมาพัฒนาการเรียนการสอนและจัดการด้านทรัพยากรทางการศึกษาของนิสิตแพทย์ มก.

 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีพันธกิจสำคัญด้านการเรียนการสอนและการฝึกอบรมที่ต้องการให้นิสิตแแพทย์ของคณะฯ เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถและทักษะทางการแพทย์อย่างแท้จริง จึงได้มีการบูรณาการท้้งความรู้ความสามารถของอาจารย์ หลักสูตร และเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อให้สร้างบัณฑิตแพทย์ที่มีศักยภาพสูง เพื่อรับใช้สังคมไทยต่อไป 

ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการ คณะแพทยศาสตร์ มก. หัวข้อ Experiences for Immersive Technologies and AI in Healthcare Education วันอังคารที่ 31 ตุลาคม 2566

เนื่องในโอกาสที่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครบรอบ 1 ปี แห่งการสถาปนาในปี พ.ศ. 2566

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงานประชุมวิชาการ หัวข้อ Experiences for Immersive Technologies and AI in Healthcare Education

ในวันอังคารที่ 31 ตุลาคม 2566 ณ ห้องประชุม 610A อาคารศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์ 60 พรรษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

โดยทางคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้เชิญวิทยากรด้านเทคโนโลยีทางการศึกษาและจากคณะแพทย์ชั้นนำของประเทศ มาร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์การใช้ AR VR และ XR รวมทั้งการใช้ AI ในการเรียนการสอนด้านการศึกษาและแพทยศาสตร์ศึกษา รวมทั้งจะได้ชมการสาธิตการใช้ Metaverse ในการเรียนการสอนจากผู้พัฒนาชั้นนำของประเทศ

ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ทาง Link หรือ QR Code ด้านล่างนี้ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ อ.ดร.ปริชญา เอี่ยมวิจารณ์ โทร 092-799-9794

Experiences for Immersive Technologies and AI in Healthcare Education
Experiences for Immersive Technologies and AI in Healthcare Education

KUMED Conf 31 Oct 2023 Keynotes
Google Drive URL
https://kasets.art/6q67jR

TCAS 1 (โครงการช้างเผือก) ปีการศึกษา 2567

ข่าวประชาสัมพันธ์ การรับสมัครเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2567 สำหรับนักเรียนและผู้สนใจเข้าศึกษาต่อในคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในปีการศึกษา 2567 ในขณะนี้สามารถเข้าไปดูเกณฑ์การคัดเลือก TCAS 1 (โครงการช้างเผือก) ได้ที่ https://admission.ku.ac.th/
หรือดาวน์โหลดเอกสารได้ที่
https://admission.ku.ac.th/media/announcements/2023/10/12/67-TCAS1-White_Elephant.pdf
โดยข้อมูลรายละเอียดของคณะแพทยศาสตร์ มก. จะอยู่ที่ หน้า 87 – 88

Open House คณะแพทยศาสตร์ มก. @ สุพรรณบุรี

ก้าวแรกของการประชาสัมพันธ์หลักสูตรของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ให้แก่นักเรียนและอาจารย์จากโรงเรียนจากเขตสุขภาพที่ 5 โดยในวันพุธที่ 4 ตุลาคม 2566 ได้มีการจัดงาน open house ของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ณ ห้องประชุม ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา ชั้น 10 อาคารอำนวยการ โดยศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช เป็นผู้ดำเนินการหลัก

ในงานนี้ได้รับเกียรติจากนายแพทย์อิทธิพล จรัสโอฬาร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช เป็นประธานเปิดงาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พลตรีหญิง แพทย์หญิงจันทราภา ศรีสวัสดิ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมให้โอวาท รวมทั้งนายอนันต์ ดีขำ รอง ผอ.สพม.สุพรรณบุรี ผู้บริหารจากคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ พญ.ชลธิศ นาคา ผู้อำนวยการศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาเข้าร่วมงานด้วย

ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช เป็นหนึ่งในสถาบันหลักที่ร่วมในการเรียนการสอนและการฝึกอบรมนิสิตแพทย์ของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยเป็นแหล่งการเรียนการสอนที่มีความพร้อมทั้งอาจารย์แพทย์ที่มีความรู้ความสามารถสูงในทุกสาขาและมีสิ่งแวดล้อมทางการศึกษา เช่น อุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัย จำนวนและความหลากหลายของผู้ป่วยในโรคต่างๆ ที่เหมาะสมอย่างมากต่อการเรียนการสอนตามหลักสูตรของแพทยสภา โดยศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช จะเริ่มรับนิสิตแพทย์ในชั้นคลิกนิกเข้าศึกษาในปี 2570 เป็นต้นไป

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประกาศรับสมัครบุคลากรดังนี้

พนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณ ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาจิตเวชศาสตร์ 1 อัตรา
รับสมัครตั้งแต่วันที 25 กันยายน – 16 ตุลาคม 2566

พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา ปฏิบัติงาน ณ ศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษา โรงพยาบาลศูนย์สกลนคร จังหวัดสกลนคร
พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา ปฏิบัติงาน ณ ศูนย์เพทยศาสตร์ศึกษา โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช จังหวัดสุพรรณบุรี
รับสมัครตั้งแต่วันที่ 2 ตุลาคม – 25 ตุลาคม 2566

ยื่นใบสมัครผ่านระบบการรับสมัครออนไลน์เว็บไซต์ https://medicine.ku.ac.th/recruit

กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท) เพิ่มสาขาวิชา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการรับบุคคลเข้าศึกษา หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2567 (15 กันยายน 2566)

กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท) เพิ่มสาขาวิชา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการรับบุคคลเข้าศึกษา หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2567 (15 กันยายน 2566)

ประกาศกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย ฉบับที่ 4
เรื่อง เพิ่มสาขาวิชาของคณะแพทยศาสตร์ ในรับบุคคลเข้าศึกษา หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิตและหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2567 ของกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย

ลิงค์
[1] กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท)
https://www9.si.mahidol.ac.th

[2] ประกาศกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย ฉบับที่ 4 เรื่อง เพิ่มสาขาวิชาคณะแพทยศาสตร์ (15 กันยายน 2566)
https://www9.si.mahidol.ac.th/pdf/67Rh8EePe6Pu0Q4f7Vq4De2S.pdfประกาศกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย ฉบับที่ 4
เรื่อง เพิ่มสาขาวิชาของคณะแพทยศาสตร์ ในรับบุคคลเข้าศึกษา หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิตและหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2567 ของกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย

ตามที่กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท) ได้ประกาศหลักเกณฑ์การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิตและหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2567 ของกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย ฉบับที่ 1 ลงวันที่ 8 สิงหาคม 2566 ไปแล้วนั้น เนื่องจาก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีความประสงค์จะเข้าร่วมรับกับ กสพท ในปีการศึกษา 2567

ดังนั้น กสพท จึงขอประกาศเพิ่มสาขาวิชา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำนวนรับ 21 คนในการรับบุคคลเข้าศึกษา หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิตและหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2567 ของกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 15 กันยายน 2566

(รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงนันทนา ศิริทรัพย์)
เลขาธิการกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย

ประชาสัมพันธ์ : ถอดรหัสรับเข้า TCAS67-68 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ขอประชาสัมพันธ์ สำหรับน้องนักเรียนและผู้ปกครองที่สนใจเข้าเรียนต่อในคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เข้ารับฟังและซักถาม ในวันพฤหัสบดีที่ 13 กค 2566 เวลา 10.00 น. ทาง Facebook Fan page: J Knowledge Tutor ผ่านการถ่ายทอดสดด้วยระบบออนไลน์