ประชุมการก่อสร้างอาคารคณะแพทยศาสตร์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประชุมร่วมกับ รศ.พลเอก นายแพทย์ชุมพล เปี่ยมสมบูรณ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ ผู้บริหารมหาวิทยาลัย ผู้บริหารคณะแพทยศาสตร์และทีมผู้ออกแบบจากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อติดตามความก้าวหน้าของการออกแบบอาคารคณะแพทยศาสตร์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยเน้นหลักความเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว ความสอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนการสอนของนิสิตแพทย์ และการเข้ารับบริการของประชาชน ณ ห้องประชุม อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน เมื่อวันที่ 27 มี.ค. 2566