คณะแพทยศาสตร์ และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตร์ศาสตร์ เข้าเยี่ยมชมและดูงานการบริหารจัดโรงพยาบาลและโรงเรียนแพทย์ของสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

รองคณบดี คณะแพทยศาสตร์ และคณาจารย์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตร์ศาสตร์ ได้รับการต้อนรับจาก อ. นพ.ไพโรจน์ บุญคงชื่น ผู้อำนวยการโรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์และผศ. พญ.สุธิดา สัมฤทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแพทย์รามาธิบดี ในการเข้าเยี่ยมชมและดูงานการบริหารจัดโรงพยาบาลและโรงเรียนแพทย์ของสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
โดยเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2566 รองคณบดี และคณาจารย์จากคณะแพทยศาสตร์และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เข้าเยี่ยมชมและดูงานโครงสร้างอาคารและการบริหารจัดการภายใต้มาตรฐานสถานพยาบาลในระดับสากล JCI (Joint Commission International) ที่ให้บริการในการดูแลรักษาผู้ป่วยและใช้เพื่อแพทยศาสตร์ศึกษา (Academic Medical Center Hospitals) ทั้งนี้ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ ได้บรรยายถึงความเป็นมาและแนวคิดในการกำหนดโครงสร้างอาคารให้สอดคล้องกับการใช้การทั้งในปัจจุบันและอนาคต รวมทั้งการเตรียมพร้อมรองรับมาตรฐานสากลทั้งด้านการให้บริการและการเรียนการสอน โดยการเยี่ยมชมและดูงานครั้งนี้เป็นการดูงานทั้งในส่วนอาคารโรงพยาบาลและส่วนอาคารสำหรับการเรียนการสอนของโรงเรียนแพทย์รามาธิบดี ซึ่งทางคณะแพทยศาสตร์และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จะนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับเพื่อมาจัดทำโครงสร้างและระบบบริหารจัดการอาคารของคณะแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งจะเริ่มดำเนินการก่อสร้างในปลายปี พ.ศ 2566