คณบดี คณะแพทย์ศาสตร์และคณบดี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เยี่ยมชมและดูงานการเรียนการสอนและการบริหารจัดการพื้นที่ของวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้าและโรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า

ในวันที่ 26 เมษายน 2566 รศ. พลเอก นพ. ชุมพล เปี่ยมสมบูรณ์ คณบดี คณะแพทยศาสตร์และ ผศ. ดร. ปารเมศ กำแหงฤทธิรงค์ คณบดี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รองคณบดี รวมทั้งคณาจารย์และบุคลากรจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้เข้าเยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอน การจัดการพื้นที่ภายในอาคารเรียนของวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้าและโรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า โดยได้รับการต้อนรับจากอาจารย์หัวหน้าภาควิชาและคณาจารย์จากภาควิชาอายุรศาสตร์ กุมารเวชศาสตร์ สูติศาสตร์ – นรีเวชวิทยา ศัลยศาสตร์ และศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ของวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า ได้นำเยี่ยมชมและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในด้านการจัดการพื้นที่ให้มีประสิทธิภาพเพื่อรองรับกิจกรรมการเรียนการสอนของนิสิตแพทย์ ท้ั้งห้องเรียน ห้องจัดสอนแสดง ศูนย์การเรียนสถาณการณ์จำลอง ศูนย์การเรียนรู้ รวมท้้งการใช้พื้นที่ในอาคารผู้ป่วยนอกและหอผู้ป่วย โดยทางคณะแพทยศาสตร์และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์จะนำประสบการณ์ในการเยี่ยมชมเพื่อเป็นแนวทางในการจัดสรรพื้นที่ภายในอาคารเพื่อรองรับการเรียนการสอนรวมทั้งการให้บริการทั้งที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขนและศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาที่จะเริ่มดำเนินการก่อสร้างต่อไป