การลงนามในบันทึกความเข้าใจระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และกระทรวงสาธารณสุขเพื่อสนับสนุนการจัดตั้งศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก

ในวันที่ 29 พฤษภาคม 2566 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และกระทรวงสาธารณสุขได้ร่วมกันจัดพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) เพื่อสนับสนุนการเป็นสถาบันร่วมผลิตแพทย์หลักของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตศาสตร์ ของโรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช จังหวัดสุพรรณบุรี และโรงพยาบาลศูนย์สกลนคร จังหวัดสกลนคร โดยดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และนายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน รองปลัดประทรวงสาธารณสุขเป็นผู้แทนร่วมพิธีลงนาม และรศ.พลเอก นายแพทย์ชุมพล เปี่ยมสมบูรณ์ รักษาการแทนคณบดีคณะแพทยศาสตร์ นายแพทย์อิทธิพล จรัสโอฬาร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช และนายแพทย์สมโภช ธีระกุลภักดี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์สกลนคร ณ ห้องประชุมชัยนาทนเรนทร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

การทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU)ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดตั้งศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก ณ โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช จังหวัดสุพรรณบุรี เขตสุขภาพที่ 5 และโรงพยาบาลศูนย์สกลนคร จังหวัดสกลนคร เขตสุขภาพที่ 8 เพื่อเป็นสถาบันร่วมผลิตแพทย์ของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตศาสตร์ ในระดับชั้นคลินิก นอกจากนี้ยังส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาอาจารย์แพทย์และบุคลากรด้านแพทยศาสตรศึกษาของทั้งสองโรงพยาบาลให้มีความรู้และทักษะ รวมทั้งแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการจัดการเรียนการสอน บริหารการศึกษา รวมทั้งส่งเสริมงานวิจัยทางด้านแพทยศาสตรศึกษาให้มีประสิทธิภาพ สามารถสร้างสรรค์ งานวิจัย นวัตกรรและงานด้านการบริการวิชาการแก่สังคมเพื่อมุ่งตอบสนองและสร้างประโยชน์แก่ชุมชน สังคม และประเทศ

โดยคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีแผนจะเปิดรับนิสิตแพทย์รุ่นแรกในปีการศึกษา 2567 จำนวน 48 คน เพื่อสร้างนิสิตแพทย์ที่มีความรู้ความสามารถทางการแพทย์แผนปัจจุบัน และมีความรู้เกี่ยวกับปัญหาสุขภาพและโรคที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรและสิ่งแวดล้อม เข้าใจภาวะเศรษฐกิจ สังคม ควบคู่กับความรู้ด้านเวชศาสตร์เกษตร สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ด้านแพทย์แผนไทยในการรักษาผู้ป่วยควบคู่กับการแพทย์แผนปัจจุบัน และเป็นแพทย์นักวิจัย มุ่งเน้นงานวิจัยด้านการเกษตร อาหาร สิ่งแวดล้อม สามารถผลิตชีวนวัตกรรมได้