คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เยี่ยมชมและศึกษาดูงานการใช้เทคโนโลยีเสมือนจริงเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ในวันพุธที่ 24 พฤษภาคม 2566 รศ.พลเอก นพ.ชุมพล เปี่ยมสมบูรณ์ คณบดี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รองคณบดี คณาจารย์และบุคลากรของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย โดยได้รับการต้อนรับจาก รศ.ดร.สถาพร อมรสวัสดิ์วัฒนา รองอธิการบดีอาวุโสสายงานวิชาการและงานวิจัย นายปรเมศ ส่งแสงเติม รองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสาารสนเทศ และ อาจารย์ ดร.ชัชชัย หวังวิวัฒนา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสาารสนเทศ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

โดยมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ได้นำเทคโนโลยีเสมือนจริง Immersive Technology ได้แก่ Virtual Reality (VR) และ Extended Reality (XR) มาพัฒนาร่วมกับคุณเสถียร บุญมานันท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้ก่อตั้ง Metaverse XR เพื่อใช้กับการเรียนการสอนของนักศึกษาของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย คณะแพทยศาสตร์ได้รับความรู้และประสบการณ์การในด้านใช้งานระบบการเรียนการสอนทีใช้เทคโนโลยีเสมือนจริง เพื่อที่จะได้นำมาพัฒนาการเรียนการสอนของนิสิตแพทย์ของคณะฯ ซึ่งเทคโนโลยีเสมือนจริงนี้จะสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ให้แก่นิสิตแพทย์ให้มีความรู้สึกที่ใกล้เคียงกับสภาพแวดล้อมของการทำงานจริงและจะสามารถประยุกต์ความรู้และทักษะเพื่อนำไปสู่การแก้ไขปัญหาด้านสุขภาพของผู้ป่วยได้อย่างหลากหลาย รวมทั้งสามารถนำทักษะที่ได้รับไปใช้ในการรักษาผู้ป่วยจริงได้อย่างได้อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ