กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท) เพิ่มสาขาวิชา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการรับบุคคลเข้าศึกษา หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2567 (15 กันยายน 2566)

กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท) เพิ่มสาขาวิชา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการรับบุคคลเข้าศึกษา หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2567 (15 กันยายน 2566)

ประกาศกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย ฉบับที่ 4
เรื่อง เพิ่มสาขาวิชาของคณะแพทยศาสตร์ ในรับบุคคลเข้าศึกษา หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิตและหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2567 ของกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย

ลิงค์
[1] กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท)
https://www9.si.mahidol.ac.th

[2] ประกาศกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย ฉบับที่ 4 เรื่อง เพิ่มสาขาวิชาคณะแพทยศาสตร์ (15 กันยายน 2566)
https://www9.si.mahidol.ac.th/pdf/67Rh8EePe6Pu0Q4f7Vq4De2S.pdfประกาศกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย ฉบับที่ 4
เรื่อง เพิ่มสาขาวิชาของคณะแพทยศาสตร์ ในรับบุคคลเข้าศึกษา หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิตและหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2567 ของกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย

ตามที่กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท) ได้ประกาศหลักเกณฑ์การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิตและหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2567 ของกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย ฉบับที่ 1 ลงวันที่ 8 สิงหาคม 2566 ไปแล้วนั้น เนื่องจาก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีความประสงค์จะเข้าร่วมรับกับ กสพท ในปีการศึกษา 2567

ดังนั้น กสพท จึงขอประกาศเพิ่มสาขาวิชา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำนวนรับ 21 คนในการรับบุคคลเข้าศึกษา หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิตและหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2567 ของกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 15 กันยายน 2566

(รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงนันทนา ศิริทรัพย์)
เลขาธิการกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย