รับสมัครผู้เข้ารับการสรรหาคณบดีคณะเเพทยศาสตร์

 คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะแพทยศาสตร์ ขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้ารับการสรรหาเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งตำแหน่งคณบดีคณะแพทยศาสตร์ ลงวันที่ 5 มีนาคม 2567

 ผู้สนใจขอรับแบบสมัคร ตั้งแต่บัดนี้จนถึง วันอังคารที่ 26 มีนาคม 2567 เวลา 09.00 - 15.30 น. 

โดยขอรับใบสมัครได้ที่ สำนักงานสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ชั้น 9 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หรือสามารถดาวน์โหลดใบสมัครที่
http://kucouncil.ku.ac.th/uploads/News/Forms/e226ee67-5347-46bb-a58b-b887766e317d.doc

 รายละเอียดเพิ่มเติม : https://kasets.art/OJCmSE

ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดี คณะแพทยศาสตร์ http://kucouncil.ku.ac.th/uploads/News/Files/f0235e50-3414-40df-838d-8a38a23baa59.pdf

 ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรศัพท์ : 02-942-8131 (งานสรรหา ติดตาม และประเมินผล) https://kucouncil.ku.ac.th/news/detail/89 @Office of Kasetsart University Council

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถาบันการแพทย์ชั้นนำด้านเวชศาสตร์การเกษตรและชีวนวัตกรรม สร้างสรรค์ศาสตร์การแพทย์แห่งแผ่นดินสู่สากล

#KUMED #agromedicine

วิดิทัศน์การนำเสนอวิสัยทัศน์และแนวทางการบริหารจัดการพร้อมกับบุคลากร และการตอบข้อซักถามจากบุคลากรในคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ การสรรหาคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มก. 4 เมษายน 2567 ระหว่างเวลา 9:30 น. –12:00 น. ณ ห้องประชุม ธีระ สูตะบุตร ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี