กำหนดเผยแพร่เพื่อรับฟัง ความคิดเห็นจากผู้ประกอบการ โครงการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

กำหนดเผยแพร่เพื่อรับฟัง ความคิดเห็นจากผู้ประกอบการ
โครงการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เลขที่ MED.๐๑/๒๕๖๗ ระหว่าง
วันที่ ๑ – ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น ผู้ประกอบการสามารถแสดงความคิดเห็น ไปยังหน่วยงานของรัฐ ที่จัดซื้อจัดจ้างโดยตรง โดยเปิดเผยตัว

ได้ที่ หน่วยพัสดุ งานคลังและพัสดุ
สำนักงานเลขานุการคณะแพทยศาสตร์
ชั้น ๖ อาคารศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์ ๖๐ พรรษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์