หลักสูตร

หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ปี 2567
ดาวน์โหลดหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ปี 2567 [pdf]

โครงสร้างหลักสูตร

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 244 หน่วยกิต

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต

– กลุ่มสาระอยู่ดีมีสุข                         ไม่น้อยกว่า 3                                                          หน่วยกิต

– กลุ่มสาระศาสตร์แห่งผู้ประกอบการ   ไม่น้อยกว่า 3                                                          หน่วยกิต

– กลุ่มสาระภาษากับการสื่อสาร          ไม่น้อยกว่า 13                                                      หน่วยกิต

– กลุ่มสาระพลเมืองไทยและพลเมืองโลก ไม่น้อยกว่า 5                                                         หน่วยกิต

– กลุ่มสาระสุนทรียศาสตร์                 ไม่น้อยกว่า 6                                                         หน่วยกิต

หมวดวิชาเฉพาะ    ไม่น้อยกว่า 208 หน่วยกิต

วิชาเฉพาะบังคับ                               201 หน่วยกิต

กลุ่มวิชาเฉพาะทางการแพทย์             191 หน่วยกิต

– กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ                   85 หน่วยกิต

– กลุ่มวิชาการฝึกปฏิบัติงานทางคลินิค 106 หน่วยกิต

– ภาคทฤษฎี                                   27 หน่วยกิต

– ภาคปฏิบัติ                                   79 หน่วยกิต

(คิดเป็นร้อยละ 41.36 ของกลุ่มวิชาเฉพาะทางการแพทย์)

กลุ่มวิชาเฉพาะที่ส่งเสริมสมรรถนะที่เป็นจุดเน้นของสถาบัน 10 หน่วยกิต

กลุ่มวิชาเฉพาะที่ส่งเสริมศักยภาพ         ไม่น้อยกว่า 7                                                         หน่วยกิต

 

ตามความสนใจของผู้เรียน (วิชาเฉพาะเลือก)

หมวดวิชาเลือกเสรี                             6 หน่วยกิต

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                                             ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต

     – กลุ่มสาระอยู่ดีมีสุข                                         ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต

     – กลุ่มสาระศาสตร์แห่งผู้ประกอบการ                   ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต

     – กลุ่มสาระภาษากับการสื่อสาร                          ไม่น้อยกว่า 13 หน่วยกิต

     – กลุ่มสาระพลเมืองไทยและพลเมืองโลก               ไม่น้อยกว่า 5 หน่วยกิต

     – กลุ่มสาระสุนทรียศาสตร์                                 ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

หมวดวิชาเฉพาะ                                                    ไม่น้อยกว่า 208 หน่วยกิต

วิชาเฉพาะบังคับ                                                    201 หน่วยกิต

กลุ่มวิชาเฉพาะทางการแพทย์                                   191 หน่วยกิต

     – กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ                                    85 หน่วยกิต

     – กลุ่มวิชาการฝึกปฏิบัติงานทางคลินิค                  106 หน่วยกิต

     – ภาคทฤษฎี                                                    27 หน่วยกิต

     – ภาคปฏิบัติ                                                    79 หน่วยกิต

     (คิดเป็นร้อยละ 41.36 ของกลุ่มวิชาเฉพาะทางการแพทย์)

กลุ่มวิชาเฉพาะที่ส่งเสริมสมรรถนะที่เป็นจุดเน้นของสถาบัน 10 หน่วยกิต

กลุ่มวิชาเฉพาะที่ส่งเสริมศักยภาพ                              ไม่น้อยกว่า 7 หน่วยกิต

ตามความสนใจของผู้เรียน (วิชาเฉพาะเลือก)

หมวดวิชาเลือกเสรี                                                  6 หน่วยกิต

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต)

          – กลุ่มสาระอยู่ดีมีสุข

          – กลุ่มสาระศาสตร์แห่งผู้ประกอบการ

          – กลุ่มสาระภาษากับการสื่อสาร 

          – กลุ่มสาระพลเมืองไทยและพลเมืองโลก

          – กลุ่มสาระสุนทรียศาสตร์ 

หมวดวิชาเฉพาะ (ไม่น้อยกว่า 208 หน่วยกิต)

 วิชาเฉพาะบังคับ

       กลุ่มวิชาเฉพาะทางการแพทย์

          – กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ

          – กลุ่มวิชาการฝึกปฏิบัติงานทางคลินิก

                 ภาคทฤษฎี            

                 ภาคปฏิบัติ

กลุ่มวิชาเฉพาะที่ส่งเสริมศักยภาพตามความสนใจของผู้เรียน (วิชาเฉพาะเลือก)

หมวดวิชาเลือกเสรี (6 หน่วยกิต)

 

ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต

ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต

ไม่น้อยกว่า 13 หน่วยกิต

ไม่น้อยกว่า 5 หน่วยกิต

ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

 

191 หน่วยกิต

 

85 หน่วยกิต

106 หน่วยกิต

27 หน่วยกิต

79 หน่วยกิต

ไม่น้อยกว่า 17 หน่วยกิต