เกี่ยวกับเรา

ประวัติความเป็นมา

               คณะแพทยศาสตร์ เป็นคณะวิชาของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดำเนินการจัดการเรียนการสอน วิจัย เพื่อการผลิตแพทย์ และให้บริการทางการแพทย์ แก่ประชาชนในบริบทของเวชศาสตร์การเกษตรและชีวนวัตกรรม (Agro-Medicine and Bio-Innovation)

               ปี พ.ศ. 2563 สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ 12 /2563 เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ได้มีมติในหลักการทบทวนการจัดตั้งคณะแพทยศาสตร์ หรือวิทยาลัยการแพทย์

               มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการก้าวสู่การรับใช้สังคมและประเทศ โดยมีเป้าหมายที่จะขยายขีดความสามารถโดยให้การศึกษา การวิจัยและการบริการวิชาการด้านการสาธารณสุขและการแพทย์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยอย่างยั่งยืนบนฐานความเข้มแข็งทางวิชาการและองค์ความรู้ที่สั่งสมมานานกว่า 80 ปี

               ต่อมา ปี พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อการจัดตั้งคณะแพทยศาสตร์ และเพื่อการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต โดยมีหน้าที่ดำเนินการทั้งมิติด้านวิชาการและด้านบริหารแก่มหาวิทยาลัย ตลอดจนการพัฒนา ปรับปรุงหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต และภารกิจอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามที่อธิการบดีมอบหมาย ตามประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 และอนุมัติ “โครงการจัดตั้งคณะแพทยศาสตร์” เมื่อวันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2565

               การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 10/2565 เมื่อวันจันทร์ที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2565 ได้เห็นชอบการจัดตั้งคณะแพทยศาสตร์ และรับโอนสถานพยาบาลของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มาสังกัดคณะแพทยศาสตร์ ตามบันทึกที่ อว 6501.0201/10721 ลงวันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2565 

               ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 10/2565 เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2565 ได้มีมติอนุมัติจัดตั้งคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อดำเนินการจัดการเรียนการสอน วิจัย เพื่อการผลิตแพทย์ และให้บริการทางการแพทย์ แก่ประชาชนในบริบทของ เวชศาสตร์การเกษตรและชีวนวัตกรรม (Agro-Medicine and Bio-Innovation) ถือได้ว่าวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 เป็นวันจัดตั้งคณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้มีประกาศจัดตั้งคณะแพทยศาสตร์

โรงพยาบาลและสถาบันร่วมผลิตแพทย์

               คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อยู่ระหว่างเสนอขออนุมัติหลักสูตรต่อแพทยสภา และวางแผนเปิดรับนิสิตรุ่นแรก ในปีการศึกษา 2567 โดยมีความร่วมมือกับวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า (วพม.) ในการเป็นสถาบันผลิตแพทย์พี่เลี้ยง และได้เตรียมการก่อสร้างโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยจะวางศิลาฤกษ์ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 ซึ่งเป็นวันสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

               ในวาระครบรอบ 80 ปี พร้อมกันนี้ได้เตรียมการผลิตแพทย์ร่วมกับศูนย์การแพทย์ศาสตร์ศึกษา 2 ศูนย์ ดังมีรายชื่อต่อไปนี้   

โรงพยาบาลหลัก

โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ตั้งอยู่ที่ เขตจตุจักร, กรุงเทพมหานคร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สถาบันผลิตแพทย์พี่เลี้ยง

วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า

ตั้งอยู่ที่ เขตราชเทวี, กรุงเทพมหานคร สังกัด กรมแพทย์ทหารบก

สถาบันร่วมผลิตแพทย์

ศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลสกลนคร

ตั้งอยู่ที่ อำเภอเมืองสกลนคร, จังหวัดสกลนคร สังกัด กระทรวงสาธารณสุข

ศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช

ตั้งอยู่ที่ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี, จังหวัดสุพรรณบุรี สังกัด กระทรวงสาธารณสุข

ปรัชญา

               คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผลิตแพทย์ที่มีความรู้ความสามารถทางการแพทย์ที่มีความรู้เกี่ยวกับปัญหาสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยทางการเกษตร เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะในชนบท สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยได้เหมาะสม พัฒนาคุณภาพชีวิตและประชาชนในประเทศ มีความใฝ่รู้ และรู้จักพัฒนาความรู้บนพื้นฐานของวิทยาศาสตร์ให้เกิดความงอกงามทางภูมิปัญญาที่เพียบพร้อมด้วยวิซาการ จริยธรรม และคุณธรรม สามารถชี้นำสังคมต้านวิชาการและดำรงชีวิตอยู่ด้วยความสุข โตยเน้นการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติที่ยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลางตามทฤษฎีประกอบสร้างนิยม (Constructivism) และนำไปวิเคราะห์ สังเคราะห์ประยุกต์ใช้ในการป้องกันโรค รักษโรคที่พบบ่อยและรคที่ชับซ้อน ส่งเสริมสุขภาพ สร้างงานวิจัยและนวัตกรรมทางการแพทย์ได้ รวมทั้งศึกษาต่อในวิชชีพเฉพาะที่สนใจ สร้างงานทางวิขาการเพื่อช่วยพัฒนาการบริบาลทางการแพทย์ และงานบริบาลผู้ป่วยทั่วไป ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ

ปณิธาน

               คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มุ่งมั่นสร้างบัณฑิตให้เป็นที่ยอมรับว่ามีอัตลักษณ์สำนึกดี มุ่งมั่นพัฒนาตนเองเพื่อเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง สร้างสรรค์และประยุกต์ศาสตร์การแพทย์แห่งแผ่นดิน เพื่อความอยู่ดีกินดี มีสุขภาพที่ดีของประซาชน และการพัฒนาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

วิสัยทัศน์

             สถาบันการแพทย์ชั้นนำด้านเวชศาสตร์การเกษตรและชีวนวัตกรรม สร้างสรรค์ศาสตร์การแพทย์แห่งแผ่นดินสู่สากล

พันธกิจ

จัดการศึกษาเพื่อผลิตบัณฑิตแพทย์ให้มี
อัตลักษณ์ทางเวชศาสตร์การเกษตร
และการประยุกต์ใข้ศาสตร์แห่งแผ่นดิน

ให้บริการทางการแพทย์ที่มีคุณภาพในระดับ
ตติยภูมิ และผลิตผลงานบริการวิชาการ
ที่มีคุณภาพและมาตรฐานสากล

บริหารและการจัดการในระดับ
มาตรฐานสากล โปร่งใส

ผลิตผลงานวิจัยรวมทั้งชีวนวัตกรรมและ
สิ่งประดิษฐ์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ
และองค์ความรู้ใหม่

ทำนุบำรุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
และศาสตร์ของแผ่นดิน

ค่านิยม

K

U

M

E

D

= Knowledge   ใฝ่รู้

= Unity   สามัคคีเป็นหนึ่งเดียว

= Morality   มีคุณธรรม

= Excellence   พัฒนาสู่ความเป็นเลิศ

= Determination   ทุ่มเทให้กับงานในหน้าที่

โครงสร้างคณะ

ผู้บริหาร

รองศาสตราจารย์ พลเอก นายแพทย์ชุมพล เปี่ยมสมบูรณ์
คณบดีคณะแพทยศาสตร์ (ผู้รักษาการแทน)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พลตรีหญิง แพทย์หญิงจันทราภา ศรีสวัสดิ์
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
ศาสตราจารย์คลินิก พลตรี นายแพทย์อุปถัมภ์ ศุภสินธุ์
รองคณบดีฝ่ายวิจัย
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์อดิศักดิ์ นารถธนะรุ่ง
รองคณบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์โอฬาร พรหมาลิขิต
รองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิต
พันตำรวจโท นายแพทย์ปรีชา รุ่งศักดิ์แสงมณี
ผู้อำนวยการสถานพยาบาล
ดร.ธัญวรินทร์ ฐิติภัทรภูวนนท์
หัวหน้าภาควิชากายวิภาคศาสตร์ (ผู้รักษาการแทน)
ดร.อนามิกา กฤติยากรรณ์
หัวหน้าภาควิชาจุลชีววิทยา (ผู้รักษาการแทน)
รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐนันท์ ต.เทียนประเสริฐ
หัวหน้าภาควิชาชีวเคมีและพันธุวิศวกรรม (ผู้รักษาการแทน)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วนัท ศรีเจริญ
หัวหน้าภาควิชาปรสิตวิทยา (ผู้รักษาการแทน)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพดล ประเสริฐสินเจริญ
หัวหน้าภาควิชาพยาธิวิทยา (ผู้รักษาการแทน)
รองศาสตราจารย์ ดร.อำนาจ พัวพลเทพ
หัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์การเกษตรและชีวนวัตกรรม (ผู้รักษาการแทน)
พันตำรวจโท นายแพทย์ปรีชา รุ่งศักดิ์แสงมณี
หัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว (ผู้รักษาการแทน)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกพร พ่วงพงษ์
หัวหน้าภาควิชาสรีรวิทยา (ผู้รักษาการแทน)
ดร.ชัญญา อินทร์ประสิทธิ์
หัวหน้าภาควิชาแพทย์แผนไทย (ผู้รักษาการแทน)

คณะกรรมการประจำคณะแพทยศาสตร์

 1. คณบดีคณะแพทยศาสตร์                                                                                                  ประธานกรรมการ
 2. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ                                                                                                     กรรมการ
 3. รองคณบดีฝ่ายวิจัย                                                                                                          กรรมการ
 4. หัวหน้าภาควิชากายวิภาคศาสตร์                                                                                         กรรมการ
 5. หัวหน้าภาควิชาชีวเคมีและพันธุวิศวกรรม                                                                              กรรมการ
 6. หัวหน้าภาควิชาพยาธิวิทยา                                                                                                กรรมการ
 7. หัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว                                                                                    กรรมการ
 8. หัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์การเกษตรและชีวนวัตกรรม                                                             กรรมการ
 9. หัวหน้าภาควิชาสรีรวิทยา                                                                                                  กรรมการ
 10. หัวหน้าภาควิชาแพทย์แผนไทย                                                                                           กรรมการ
 11. หัวหน้าภาควิชาจุลชีววิทยา                                                                                                กรรมการ
 12. หัวหน้าภาควิชาปรสิตวิทยา                                                                                               กรรมการ
 13. ผู้อำนวยการศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษา โรงพยาบาลสกลนคร                                                     กรรมการ
 14. ผู้อำนวยการศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษา โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช                                           กรรมการ
 15. นายแพทย์โอฬาร พรหมาลิขิต                                                                                           กรรมการ
 16. ศาสตราจารย์ พันเอก นายแพทย์วีระชัย วัฒนวีรเดช                                                              กรรมการ
 17. รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ดิลก ภิยโยทัย                                                                         กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิ)
 18. ศาสตราจารย์ (เชี่ยวชาญพิเศษ) นายแพทย์นิพนธ์ ฉัตรทิพากร                                                กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิ)
 19. นายแพทย์สุขุม กาญจนพิมาย                                                                                           กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิ)
 20. นางธัญวรินทร์ ฐิติภัทรภูวนนท์                                                                                          กรรมการและเลขานุการ
 21. นางสาวณาตยา ศักดิ์ถาวรเลิศ                                                                                          ผู้ช่วยเลขานุการ
 22. นางสาวสุชาวดี เพ็ชร์อำไพ                                                                                                ผู้ช่วยเลขานุการ