ภาพกิจกรรม

กิจกรรมร่างหลักสูตร

กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมรับการประเมินหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กิจกรรม WFME

กิจกรรมเดิน-วิ่ง 80 ปี มก. KU Run เพื่อโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์