ยินดีต้อนรับสู่ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สถาบันการแพทย์ชั้นนำด้านเวชศาสตร์การเกษตร
และชีวนวัตกรรมสร้างสรรค์
ศาสตร์การแพทย์แห่งแผ่นดินสู่สากล

มุ่งเน้นผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพสูงให้กับประเทศ
และมุ่งหวังเป็นศูนย์กลางการให้บริการทางการแพทย์
และเป็นศูนย์กลางการศึกษา การวิจัย และนวัตกรรม
ผสมผสานการแพทย์บนฐานวิทยาการเกษตร อาหาร
และสิ่งแวดล้อม

P10270671
รองศาสตราจารย์ พลเอก นายแพทย์ชุมพล เปี่ยมสมบูรณ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ (ผู้รักษาการแทน)

ประกาศและประชาสัมพันธ์

กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท) เพิ่มสาขาวิชา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการรับบุคคลเข้าศึกษา หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2567 (15 กันยายน 2566)

กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท) เพิ่มสาขาวิชา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการรับบุคคลเข้าศึกษา หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2567 (15 กันยายน 2566) ลิงค์[1] กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท)https://www9.si.mahidol.ac.th [2] ประกาศกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย ฉบับที่ 4 เรื่อง เพิ่มสาขาวิชาคณะแพทยศาสตร์ (15 กันยายน 2566)https://www9.si.mahidol.ac.th/pdf/67Rh8EePe6Pu0Q4f7Vq4De2S.pdf ประกาศกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย...
Read More »

ข่าวและกิจกรรม

กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท) เพิ่มสาขาวิชา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการรับบุคคลเข้าศึกษา หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2567 (15 กันยายน 2566)

กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท) เพิ่มสาขาวิชา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์...
อ่านต่อ »

ประชาสัมพันธ์ : ถอดรหัสรับเข้า TCAS67-68 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

อ่านต่อ »

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์แพทย์ 3 อัตรา อาจารย์ปรีคลินิก 2 อัตรา รับสมัครถึง 7 กรกฎาคม 2566 ยื่นใบสมัครผ่านระบบการรับสมัครออนไลน์เว็บไซต์ https://medicine.ku.ac.th/recruit

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์แพทย์...
อ่านต่อ »

การลงนามในบันทึกความเข้าใจระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และกระทรวงสาธารณสุขเพื่อสนับสนุนการจัดตั้งศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก

ในวันที่ 29 พฤษภาคม 2566 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และกระทรวงสาธารณสุขได้ร่วมกันจัดพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ...
อ่านต่อ »

คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เยี่ยมชมและศึกษาดูงานการใช้เทคโนโลยีเสมือนจริงเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ในวันพุธที่ 24 พฤษภาคม 2566 รศ.พลเอก...
อ่านต่อ »

คณบดี คณะแพทย์ศาสตร์และคณบดี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เยี่ยมชมและดูงานการเรียนการสอนและการบริหารจัดการพื้นที่ของวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้าและโรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า

ในวันที่ 26 เมษายน 2566 รศ....
อ่านต่อ »

คณะแพทยศาสตร์ และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตร์ศาสตร์ เข้าเยี่ยมชมและดูงานการบริหารจัดโรงพยาบาลและโรงเรียนแพทย์ของสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

รองคณบดี คณะแพทยศาสตร์ และคณาจารย์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตร์ศาสตร์...
อ่านต่อ »

การลงนามในบันทึกความเข้าใจระหว่าง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กับกองทัพบก ในการเป็นสถาบันพี่เลี้ยงให้กับคณะแพทยศาสตร์

ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมลงนามกับพลโทวุฒิไชย อิศระ...
อ่านต่อ »

กิจกรรมสรงน้ำพระในเทศกาลสงกรานต์ประจำปี 2566

ในวันที่ 11 เมษายน 2566 รองศาสตราจารย์...
อ่านต่อ »

ประชุมการก่อสร้างอาคารคณะแพทยศาสตร์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประชุมร่วมกับ รศ.พลเอก...
อ่านต่อ »

หลักสูตรคณะแพทยศาสตร์ที่ไม่เหมือนที่ไหน

ผลิตแพทย์ที่มีความรู้ความสามารถทางการแพทย์ที่มีความรู้เกี่ยวกับปัญหาสุขภาพ
ที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยทางการเกษตร เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

3 การบูรณาการความรู้ทางการแพทย์

กับความเชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

01 การแพทย์

02 เวชศาสตร์เกษตร

03 วิจัยและชีวนวัตกรรม