ผู้บริหาร

คณบดีคณะแพทยศาสตร์ (รักษาการ)
รองศาสตราจารย์ พลเอก นายแพทย์ชุมพล เปี่ยมสมบูรณ์

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พลตรี แพทย์หญิงจันทราภา ศรีสวัสดิ์

รองคณบดีฝ่ายวิจัย
ศาสตราจารย์คลินิก พลตรี นายแพทย์อุปถัมภ์ ศุภสินธุ์

ผู้อำนวยการสถานพยาบาล
พันตำรวจโท นายแพทย์ปรีชา รุ่งศักดิ์แสงมณี

หัวหน้าภาควิชากายวิภาคศาสตร์
ดร.ธัญวรินทร์ ฐิติภัทรภูวนนท์

หัวหน้าภาควิชาจุลชีววิทยา
ดร.อนามิกา กฤติยากรรณ์

หัวหน้าภาควิชาชีวเคมีและพันธุวิศวกรรม
รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐนันท์ ต.เทียนประเสริฐ

หัวหน้าภาควิชาปรสิตวิทยา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วนัท ศรีเจริญ

หัวหน้าภาควิชาพยาธิวิทยา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพดล ประเสริฐสินเจริญ

หัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์การเกษตรและชีวนวัตกรรม
รองศาสตราจารย์ ดร.อำนาจ พัวพลเทพ

หัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว
พันตำรวจโท นายแพทย์ปรีชา รุ่งศักดิ์แสงมณี

หัวหน้าภาควิชาสรีรวิทยา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กนกพร พ่วงพงษ์

หัวหน้าภาควิชาแพทย์แผนไทย
ดร.ชัญญา อินทร์ประสิทธิ์