ตำแหน่งนักวิชาการ

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก เลขประจำตัว กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการคัดเลือก


ตำแหน่ง
จำนวน ใบสมัคร รายละเอียด
ตำแหน่งนักวิชาการที่รับสมัคร ๓ ตำแหน่ง ๔ อัตรา Download Download
        – ตำแหน่งที่ ๑ นักวิชาการเงินและบัญชี (ระดับปริญญาตรี)
        – ตำแหน่งที่ ๒ นักวิชาการพัสดุ (ปริญญาตรี)
        – ตำแหน่งที่ ๓ นักวิชาการศึกษา (ปริญญาตรี)
        – ตำแหน่งที่ ๓ นักวิชาการศึกษา (ปริญญาโท)