ฝ่ายกิจกรรมนิสิต

สโมสรนิสิตคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

องค์การบริหาร องค์การนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
https://www.facebook.com/kusab.bk

สภาผู้แทนนิสิต องค์การนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
https://www.facebook.com/kusc.bk