ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ

ปรัชญา

เน้นการเรียนที่ยึดผู้เรียนที่เป็นศูนย์กลางตามทฤษฎีการเรียนรู้ constructivism ซึ่งเชื่อว่าการเรียนรู้เกิดขึ้นในตัวผู้เรียนและเป็นการเปรียบเทียบสิ่งที่ได้เรียนรู้กับสิ่งที่รู้อยู่เดิม เพื่อนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปจัดเก็บอย่างเป็นระบบ และการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติ

วิสัยทัศน์

สถาบันการแพทย์ชั้นนำด้านเวชศาสตร์การเกษตรและชีวนวัตกรรม สร้างสรรค์ศาสตร์การแพทย์แห่งแผ่นดินสู่สากล

พันธกิจ

  • จัดการศึกษาเพื่อผลิตบัณฑิตแพทย์ให้มีอัตลักษณ์ทางเวชศาสตร์การเกษตรและการประยุกต์ใช้ศาสตร์แห่งแผ่นดิน
  • ผลิตผลงานวิจัยรวมทั้งชีวนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ และองค์ความรู้ใหม่
  • ให้บริการทางการแพทย์ที่มีคุณภาพในระดับตติยภูมิ และผลิตผลงานบริการวิชาการที่มีคุณภาพและมาตรฐานสู่สากล 
  • ทำนุบำรุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และศาสตร์ของแผ่นดิน
  • ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและศาสตร์ของแผ่นดิน 
  • พัฒนาระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่มาตรฐานสากล

ค่านิยม

K : Knowledge   ใฝ่รู้

U : Unity   สามัคคีเป็นหนึ่งเดียว

M : Morality   มีคุณธรรม

E : Excellence   พัฒนาสู่ความเป็นเลิศ

D : Determination   ทุ่มเทให้กับงานในหน้าที่