รับสมัคร อาจารย์แพทย์ (ปริญญาเอก หรือเทียบเท่า) ภาควิชารังสีวิทยา จำนวน 1 อัตรา

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดรับสมัคร อาจารย์แพทย์ (ปริญญาเอก หรือเทียบเท่า) ภาควิชารังสีวิทยา จำนวน 1 อัตรา สามารถศึกษารายละเอียดการรับสมัครได้ทางระบบรับสมัครงานออนไลน์ https://medicine.ku.ac.th/recruit