ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในคณะต่างๆ ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รวมทั้งคณะแพทยศาสตร์ สำหรับผู้ที่ยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบ TCAS เมื่อวันที่ 6 – 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567

ประกาศ

ในวันจันทร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในคณะต่างๆ ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รวมทั้งคณะแพทยศาสตร์ สำหรับผู้ที่ยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบ TCAS เมื่อวันที่ 6 – 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567

ผู้สมัครสามารถตรวจสอบรายชื่อได้ที่ https://admission.ku.ac.th/

หรือดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ https://admission.ku.ac.th/media/announcements/2024/02/12/67-TCAS1-Clearinghouse_jvCFV8w.pdf

คณะแพทยศาสตร์ มก. ขอให้ผู้ที่ยืนยันสิทธิ์และมีชื่อแล้วติดตามกำหนดการต่างๆ สำหรับนิสิตใหม่ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้ตั้งแต่ วันศุกร์ที่ 1 มีนาคม 2567 เป็นต้นไปที่เว็บไซต์ https://admission.ku.ac.th/ หรือติดต่อที่โทร 021180100 ต่อ 8046-8051 ฝ่ายรับสมัครและพัฒนาการรับเข้าศึกษา สำนักบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์