การนำเสนอวิสัยทัศน์ ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มก. 4 เมษายน 2567

วิดิทัศน์การนำเสนอวิสัยทัศน์และแนวทางการบริหารจัดการพร้อมกับบุคลากร และการตอบข้อซักถามจากบุคลากรในคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ การสรรหาคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มก. 4 เมษายน 2567 ระหว่างเวลา 9:30 น. -12:00 น. ณ ห้องประชุม ธีระ สูตะบุตร ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี

รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการสรรหาคณบดีคณะแพทยศาสตร์ จำนวน 2 ราย

1.รองศาสตราจารย์ พลเอก นายแพทย์ชุมพล เปี่ยมสมบูรณ์ จับฉลากได้เป็นผู้นำเสนอลำดับที่ 2

2.รองศาสตราจารย์ พันโท นายแพทย์บุระ สินธุภากร จับฉลากได้เป็นผู้นำเสนอลำดับที่ 1